สวัสดี

ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน. ศรช.  (อ่าน 2081 ครั้ง)

admin
  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 117
    • ดูรายละเอียด
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน. ศรช.
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2020, 05:41:27 am »
แนวข้อสอบ  ครูผู้ช่วย  กศน.  ศรช.

1.พรบ.  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  2551  เริ่มบังคับใช้เมื่อใด
ก.  3  มีนาคม  2551            ข.  4  มีนาคม  2551
ค.  5  มีนาคม  2551            ง.  6 มีนาคม  2551
ตอบ  ข.  4  มีนาคม  2551

2.พรบ.  ฉบับนี้มีกี่มาตรา
ก.  23                  ข.  24
ค.  25                  ง.  26
ตอบ  ค.  25

3.ข้อใดคือภาคีเครือข่าย
ก.  บุคคล               ข.  อปท.
ค.  สถาบันศาสนา            ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th
4.คณะกรรมการ  หมายความว่า.........

ก.คณะกรรมการการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ข.คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.คณะกรรมการ กศน.
ง.คณะกรรมการ  กศน.  จังหวัด
ตอบ  ข.  คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

5.ในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต้องเป็นไปตามกฎหมายฉบับใด  (ม.5)
ก.  พรบ.  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
ข.  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ค.  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง  สมศ.
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.  พรบ.  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

6.การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ยึดหลักตามข้อใด (ม. 6)
ก.  ความเสมอภาค         ข.  การกระจายอำนาจ
ค.  ผู้เรียนเป็นสำคัญ            ง.  ก.  และ  ข.  ถูก
ตอบ  ง.  ก.  และ  ข.  ถูก
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

7.ข้อใดคือเป้าหมายการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ  (ม.6)
ก.  ประชาชนได้รับศึกษาอย่างต่อเนื่อง   ข.  ความเสมอภาค
ค.  กระจายอำนาจแก่สถานศึกษา         ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.  ประชาชนได้รับศึกษาอย่างต่อเนื่อง

8.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เรียกโดยย่อว่าอย่างไร (ม.14)
ก.  กศน.               ข.  สำนักงาน กศน.
ค.  ก.ศ.น.               ง.  สำนักงาน  กศ.น.
ตอบ  ข.  สำนักงาน กศน.

9.เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ก.  เลขาธิการ กศน.            ข.  เลขาธิการสำนักงาน  กศน.
ค.  เลขาธิการ  กศ.น.            ง.  เลขาธิการสำนักงาน  กศ.น.
ตอบ  ก.  เลขาธิการ กศน.
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

10.ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีฐานะตามข้อใด
ก.  เป็นอธิบดี               ข. เทียบเท่าอธิบดี
ค.  เลขานุการ               ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.  เป็นอธิบดี

11.ใครคือประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (ม.15)
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด            ข.  ผู้อำนวยการสำนักงาน  กศน.  จังหวัด
ค.  ผู้ทรงคุณวุฒิ               ง.  คณะกรรมการเลือกกันเอง
ตอบ  ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

12.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด มีกี่คน
ก.  15                  ข.  16
ค.  17                  ง.   19
ตอบ  ข.  16
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

13.คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.  อำเภอ  มีจำนวนกี่คน
ก.  15                  ข.  12
ค.  9                  ง.   7
ตอบ  ค.  9

14.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า
ก.  กศน.  จังหวัด            ข.  สำนักงาน  กศน.  จังหวัด
ค.  สำนักงาน  กนอ.  จังหวัด         ง.  กนอ.  จังหวัด
ตอบ  ข.  สำนักงาน  กศน.  จังหวัด

15.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  เรียกโดยย่อว่า
ก.  ศูนย์ กศน.  อำเภอ            ข.  กศน.  อำเภอ
ค.  กศน.  อำเภอ               ง.  ศูนย์  กศ.น.  อำเภอ
ตอบ  ข.  กศน.  อำเภอ
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

16.พรบ. กศน.2551ไม่ใช้บังคับ กับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานใด
ก. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ         ข. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ค. สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน   ง. ข้อ ก และ ข
ตอบ  ง. ข้อ ก และ ข

17.ข้อใดคือ การศึกษานอกระบบ
ก.กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น
ข.กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
ค.กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
ง.กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
ตอบ  ง. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้

18.ข้อใดคือ การศึกษาตามอัธยาศัย
ก.กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ข.กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักสูตร และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ค.กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่น ตามความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ง.กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักสูตรและความยืดหยุ่นในโอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ตอบ  ก. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

19.ข้อใดคือ หลักการข้อที่ 1 ของ การศึกษานอกระบบ
ก. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ข. การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย
ค. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตอบ  ก. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

20.ข้อใดคือ หลักการข้อที่ 1 ของ การศึกษาตามอัธยาศัย
ก. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ข. การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย
ค. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตอบ ค. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน

ชีทสรุปข้อสอบ คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ ข่าวงานราชการ
รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบแม่นๆ
  > แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน

สนใจสั่งซื้อที่  สอบงานราชการ

Line  : testthai1

สั่งซื้อหนังสือช่องทางด่วนกดที่นี่
>>📌แนวข้อสอบมี 2 แบบ📌<<  ดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติมที่ สอบงานราชการ

1.สั่งซื้อแบบ 🗂ไฟล์ PDF 379.-(ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ (แถมฟรี MP3 จำนวน 1 เรื่อง)  699.- (📮ส่งฟรีไปรษณีย์ EMS)ได้รับภายใน 1-3 วัน
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th