สวัสดี

ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวอย่าง แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร (กฟน)  (อ่าน 59 ครั้ง)

admin
  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 117
    • ดูรายละเอียด
ตัวอย่างแนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร (กฟน)

1.    ข้อใดเป็นทรัพยากรการบริหาร
   ก.   คน และการจัดการ   ข.   เงิน
   ค.   วัสดุอุปกรณ์   ง.   ถูกทุกข้อ
   ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ

2.   ทรัพยากรใดถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
   ก.   วัสดุอุปกรณ์   ข.   เงิน
   ค.   การจัดการ   ง.   คน
   ตอบ   ง.  คน

3.   POSDCORB  หมายถึงข้อใด
   ก.   ชื่อของปราชญ์ทางด้านการบริหาร   ข.   กระบวนการที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติ
   ค.   วิธีการจัดการตามแนวทางของโจเซฟคิงส์เบอรี่   ง.   คำย่อของการจัดองค์การและการประสานงาน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

4.   นอกจากคำว่า Personnel Administration  ซึ่งหมายถึงการบริหารบุคคลแล้ว ยังมีการใช้
   คำอื่นๆ ในความหมายเดียวกันอีก คือ
   ก.   Labor Relations   ข.   Industrial Relations
   ค.   Manpower Management   ง.   ถูกทุกกข้อ
   ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ

5.   เป้าหมายสำคัญของการบริหารงานบุคคลคืออะไร
   ก.   แสวงหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถสำหรับองค์การ
   ข.   เสาะหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถให้แก่องค์การทั่วไป
   ค.   สรรหาและธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความสามารถ มีความรู้เป็นคนดีให้แก่หน่วยงาน
   ง.   ข้อ  ก.  กับข้อ  ข. ถูก
   ตอบ   ค.  สรรหาและธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความสามารถ มีความรู้เป็นคนดีให้แก่หน่วยงาน

6.   ผู้ใดกล่าวว่า “การบริหารงานบุคคลเมื่อพิจารณาในทุกแง่ทุกมุมแล้วก็พบว่าคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดของ   การบริหาร”
   ก.   โจเซฟ คิงส์เบอรี่   ข.   ลอเร็นซ์ แอปปลี
   ค.   ฟิลิซ์ ไนไกร   ง.   สุกิจ จุลละนันทน์
    ตอบ   ค.  ฟิลิซ์  ไนไกร

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

7.   คำย่อข้อใดต่อไปนี้ถูกที่สุด
   ก.   POSDCORB   ข.   PODSCORB
   ค.   POSODORB   ง.   POSCORB
   ตอบ   ข.   PODSCORB

8.   การจัดการองค์การ หมายถึงข้อใด
   ก.   การกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และตัวอาคารให้มีระเบียบพร้อมที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายได้
   ข.   การจัดแบ่งสถานที่ราชการหรือเอกชนให้อยู่ในหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบไม่สับสน
   ค.   การกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่การแบ่งส่วนคนและการจัดสายงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
   ง.   การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หน่วยงานธุรกิจหรือเอกชนให้มีความรัดกุม และปฏิบัติงานได้อย่างมี
      ประสิทธิภาพ
   ตอบ   ก.  การกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และตัวอาคารให้มีระเบียบพร้อมที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายได้

9.   การบริหารงานบุคคลเกิดขึ้นในประเทศใดเป็นประเทศแรก
   ก.   สหรัฐอเมริกา   ข.   จีน
   ค.   อาหรับ   ง.   อียิปต์
   ตอบ   ข.   จีน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

10.   หลักฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนต่อจากสมัยโบราณนั้นค้นพบในช่วงเวลาใด
   ก.   ช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม   ข.   ช่วงมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
   ค.   ช่วงมีการนำเครื่องจักรมาใช้   ง.   ช่วงมีการปฏิวัติเกษตรกรรม
   ตอบ   ก.  ช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม

11.   การปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของผู้ใด
   ก.   ลูกจ้างกับลูกจ้าง   ข.   ลูกจ้างกับช่างฝึกหัด
   ค.   ช่างฝีมือกับช่างฝีมือ   ง.   ลูกจ้างกับนายจ้าง
   ตอบ   ง.   ลูกจ้างกับนายจ้าง

12.   ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นไปทางใด
   ก.   ทางบวกคือสนิทสนมกันมากขึ้น
   ข.   ทางลบคือห่างเหินกันและเป็นที่มาของการก่อตั้งสหภาพ
   ค.   ไม่ดีนัก คือผู้ประกอบการรวยขึ้นส่วนผู้ใช้ฝีมือจนลง
   ง.   ทำให้คนซึ่งเคยมีความรู้สึกกับเจ้าของงานฉันท์พี่น้องต้องออกไปทำงานในสถานที่ของโรงงาน
      อุตสาหกรรมห่างไกลออกไปเกิดความว้าเหว่
   ตอบ   ข.   ทางลบคือห่างเหินกันและเป็นที่มาของการก่อตั้งสหภาพ

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

13.   ข้อใดคือลักษณะของการบริหารงานบุคคลที่เน้นอำนาจนิยม
   ก.   ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในระดับสูง
   ข.   ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของมนุษย์ในระดับต่ำ
   ค.   ผู้บริหารไม่คำนึงถึงการลงทุนด้านเครื่องจักรแต่ลงทุนด้านคน
   ง.   ผู้บริหารเชื่อว่าอำนาจย่อมมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี
   ตอบ   ข.   ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของมนุษย์ในระดับต่ำ

14.   ประเทศญี่ปุ่น ใช้การบริหารงานบุคคลแบบใด
   ก.   แบบอำนาจนิยม   ข.   แบบบิดาปกครองบุตร
   ค.   แบบเน้นความเป็นวิชาชีพ   ง.   แบบเน้นระบบราชการ
   ตอบ   ข.   แบบบิดาปกครองบุตร

15.   การบริหารงานบุคคลในระบบราชการฝ่ายพลเรือนมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนเมื่อใด
   ก.   เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2500
   ข.   เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2475
   ค.   สมัยรัชกาลที่ 6
   ง.   เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือนจัดตั้ง ก.ร.พ.
   ตอบ   ง.   เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือนจัดตั้ง ก.ร.พ.

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

16.   ข้อใดเป็นปัจจัยภายในองค์การที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคล
   ก.   การจูงใจในรูปของทรัพย์   ข.   เทคนิควิทยาการและเทคโนโลยี
   ค.   ลักษณะของการจัดการ และสายการบังคับบัญชา   ง.   ถูกทุกข้อ
    ตอบ   ง.   ถูกทุกข้อ

17.   ข้อใดเป็นปัจจัยภายนอกองค์การที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคล
   ก.   กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล   ข.   สภาพของตลาด
   ค.   แรงกดดันจากสหภาพแรงงาน   ง.   ถูกทุกข้อ
   ตอบ   ง.   ถูกทุกข้อ

18.   เป้าประสงค์ของการบริหารคืออะไร
   ก.   การประสานความพยายามของคน   ข.   การประสานความหมายของงาน
   ค.   การประสานความพยายามของคนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
   ง.   การบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
   ตอบ   ค.   การประสานความพยายามของคนเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

19.   ภารกิจหลักของการบริหารงานบุคคลคืออะไร
   ก.   กำหนดความต้องการด้านบุคลากรของหน่วยงาน   ข.   การตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
   ค.   การธำรงรักษา พัฒนาและบริการ   ง.   ถูกทุกข้อ
   ตอบ   ง.   ถูกทุกข้อ
20.   การบริหารงานบุคคลซึ่งมีความสำคัญมากต่อการบริหาร ถูกจัดอยู่ในกระบวนการบริหารตามความนิยม
   ในลำดับใด
   ก.   อันดับแรก   ข.   อันดับสอง
   ค.   อันดับสุดท้าย   ง.   อันดับสาม
   ตอบ   ง.   อันดับสาม


ชีทสรุปข้อสอบ คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ ข่าวงานราชการ
รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบแม่นๆ
  > แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน

สนใจสั่งซื้อที่  สอบงานราชการ

Line  : testthai1

สั่งซื้อหนังสือช่องทางด่วนกดที่นี่
>>📌แนวข้อสอบมี 2 แบบ📌<<  ดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติมที่ สอบงานราชการ

1.สั่งซื้อแบบ 🗂ไฟล์ PDF 379.-(ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ (แถมฟรี MP3 จำนวน 1 เรื่อง)  699.- (📮ส่งฟรีไปรษณีย์ EMS)ได้รับภายใน 1-3 วัน


ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th