สวัสดี

ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สอศ  (อ่าน 1517 ครั้ง)

admin
  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 117
    • ดูรายละเอียด
แนวข้อสอบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สอศ

1.   นวัตกรรมทางการศึกษา  หมายถึงข้อใด
ก.  การนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ทางการศึกษา
ข.  การนำสื่อและสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในการศึกษา
ค.  การนำเอาความคิด  เทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ในการศึกษา
ง.  การจัดหาสื่อใหม่ๆมาใช้ในการศึกษา
ตอบข้อ    ค.  การนำเอาความคิด  เทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ในการศึกษา

2.  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาคือ
ก.  ศูนย์การเรียนรู้
ข.  บทเรียนสำเร็จรูป
ค.  การเรียนนอกระบบ
ง.  การศึกษาทางไกล
ตอบข้อ    ข.  บทเรียนสำเร็จรูป

3.  ข้อใด ไม่ต้อง คำนึงถึงในการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการศึกษา
ก.  มีจุดเด่นกว่าอุปกรณ์ที่ใช้อยู่เพียงใด
ข.  มีความเหมาะสมกับสภาพของการศึกษาเพียงใด
ค.  มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้เพียงใด
ง.  มีการอนุมัติจากผู้บริหารให้ใช้เพียงใด
ตอบข้อ  ง.  มีการอนุมัติจากผู้บริหารให้ใช้เพียงใด

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

4.  ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษา
ก.  ครูทุกคนมีความสามารถในการถ่ายทอดโดยใช้นวัตกรรม
ข.  นักเรียนทุกคนมีความสามารถพัฒนาตนเองได้
ค.  ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ง.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องคำนึงประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
ตอบข้อ  ก.  ครูทุกคนมีความสามารถในการถ่ายทอดโดยใช้นวัตกรรม

5.  กระบวนการให้การศึกษาแก่นักเรียนซึ่งต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูกับนักเรียนคือ
ก.  วิธีสอน                   ข.  การสอน
ค.  หลักการสอน   ง.  การใช้นวัตกรรม
ตอบข้อ  ข.  การสอน

6.   การสอนแบบบอกเล่า  อธิบายและตีความโดยครูเป็นนวัตกรรมการศึกษาแบบใด
ก.  วิธีการสอนแบบสาธิต
ข.  วิธีการสอนแบบโครงการ
ค.  วิธีการสอนแบบรายงาน
ง.  วิธีการสอนแบบอุปนัย
ตอบข้อ  ค.  วิธีการสอนแบบรายงาน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

7.  การสอนที่นำเอาเนื้อหาหลายวิธี  ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาเดียวกัน  มาจัดการเรียนการสอนขึ้นใหม่  เป็นนวัตกรรมการศึกษาแบบใด
ก.  วิธีสอนแบบหน่วย
ข.  วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
ค.  วิธีสอนแบบนิรนัย
ง.  วิธีสอนแบบโครงการ
ตอบข้อ  ก.  วิธีสอนแบบหน่วย

8.  การสอนที่เป็นการกระทำ ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรง  เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและสรุปผลเป็นวัตกรรมการศึกษาแบบใด
ก.  การสอนแบบโครงการ
ข.  การสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ
ค.  การสอนแบบทดลอง
ง.  การสอนแบบสร้างสถานการณ์จำลอง
ตอบข้อ  ค.  การสอนแบบทดลอง

9.  การสอนแบบให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนภายในกลุ่มทั้งสนับสนุนและคัดค้าน  แล้วนำมาหาข้อสรุป  เป็นนวัตกรรมการศึกษาแบบใด
ก.  การสอนแบบสร้างสถานการณ์จำลอง
ข.  การสอนแบบอภิปราย
ค.  การสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
ง.  การสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ
ตอบข้อ  ข.  การสอนแบบอภิปราย

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

10. การสอนที่กำหนดปัญหา  วางแผนแก้ปัญหาการทดลอง  วิเคราะห์และสรุปการนำไปใช้ เป็นการสอนแบบข้อใด
ก.  การสอบแบบอภิปราย
ข.  การสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
ค.  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ง.  การสอนแบบวิทยาศาสตร์
ตอบข้อ  ง.  การสอนแบบวิทยาศาสตร์

11. การสอนกระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ ของเอ็ดเวิร์ด  เดอโบโน  เป็นการสอนแบบใด
ก.  วิธีการสอนที่ใช้ทักษะกระบวนการ 9 ชั้น
ข.  วิธีการสอนโดยใช้กระบวนการของหมวก 6 ใบ
ค.  วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ง.  วิธีการสอนที่ใช้กระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์
ตอบข้อ  ข.  วิธีการสอนโดยใช้กระบวนการของหมวก 6 ใบ

12. “การแสดงถึงอารมณ์ความโกรธ  ความสนุกสนาน  ความประทับใจ” เป็นอารมณ์ตามการใช้กระบวนการของหมวก 6 ใบ ในข้อใด
ก.  หมวกสีแดง   ข.  หมวกสีเหลือง
ค.  หมวกสีขาว   ง.  หมวกสีฟ้า
ตอบข้อ  ก.  หมวกสีแดง

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

13. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) ในหมวดใด
ก.  หมวด 7   ข.  หมวด 8
ค.  หมวด 9   ง.  หมวด 10
ตอบข้อ  ค.  หมวด 9

14.   สื่อการเรียนการสอน  หมายถึงข้อใด
ก.  ตัวกลางที่นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรมที่ดีของครู
ข.  ตัวกลางที่ครูบรรลุวัตถุประสงค์  ในการส่งความรู้ให้นักเรียน
ค.  ตัวกลางที่มีครูส่งความประทับใจความสุขให้นักเรียน
ง.  ตัวกลางที่ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหา  เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ตอบข้อ  ข.  ตัวกลางที่ครูบรรลุวัตถุประสงค์  ในการส่งความรู้ให้นักเรียน

15.   การสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตามข้อใด
ก.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนนำร่อง
ข.  พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ค.  พัฒนากิจกรรมของสถานศึกษาให้มีความทันสมัย
ง.  พัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่
ตอบข้อ ง.  พัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

16. ข้อใด ไม่ใช่ ความสำคัญของสื่อการเรียนการสอน
ก.  นักเรียนมีประสบการณ์มากขึ้น
ข.  นักเรียนคล้อยตามการสอนของครู
ค.  ช่วยลดเวลาการสอน
ง.  เกิดความพึงพอใจในการเรียน
ตอบข้อ  ข.  นักเรียนคล้อยตามการสอนของครู

17.   สื่อการสอนประเภท “โทรทัศน์” มีคุณภาพของสื่อที่ดี ในข้อใด
ก.  ราคาไม่แพง                           ข.  มีความคงทนแน่นหนา
ค.  ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์   ง.  ซ่อมแซมได้ง่าย
ตอบข้อ  ค.  ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

18. วัสดุที่เป็นสื่อในข้อใด นำไปใช้ผิดประเภท
ก.  แฮนด์ดี้ไดร์ฟ ใช้คู่กับเครื่องเล่นวีซีดี
ข.  แผ่นซีดี  ใช่คู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ค.  แผ่นซีดี  ใช้คู่กับเครื่องเล่นวีซีดี
ง.  เทปคาสเซ็ทใช้คู่กับวิทยุเทป
ตอบข้อ  ก.  แฮนด์ดี้ไดร์ฟ ใช้คู่กับเครื่องเล่นวีซีดี

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

19.   รูปภาพและสิ่งจำลอง  เป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทใด
ก.  ประเภทเครื่องมือ   ข.  ประเภทวัสดุ
ค.  ประเภทวิธีการ   ง.  ประเภทเทคนิค
ตอบข้อ  ข.  ประเภทวัสดุ

20. กรวยประสบการณ์  เป็นแนวคิดการจัดสื่อการเรียนการสอนของใคร
ก.  จอห์น  ดิวอี้   ข.  เอ็ดการ์  เดล
ค.  เอ็ดเวิร์ด  เดอ โบโน   ง.  อีวาน พาฟลอฟ
ตอบข้อ   ข.  เอ็ดการ์  เดล

ชีทสรุปข้อสอบ คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ ข่าวงานราชการ
รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบแม่นๆ
  > แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน

สนใจสั่งซื้อที่  สอบงานราชการ

Line  : testthai1

สั่งซื้อหนังสือช่องทางด่วนกดที่นี่
>>📌แนวข้อสอบมี 2 แบบ📌<<  ดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติมที่ สอบงานราชการ

1.สั่งซื้อแบบ 🗂ไฟล์ PDF 379.-(ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ (แถมฟรี MP3 จำนวน 1 เรื่อง)  699.- (📮ส่งฟรีไปรษณีย์ EMS)ได้รับภายใน 1-3 วัน

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th